top of page

新報人財經專訪

2015.Sept.

當初收到學生記者陳同學whatsapp希望我地可以為佢地學生報嘅財經版接受訪問時, 就同佢講Art Jamming熱潮已過, 於財經版做篇幅可能話題不大.


點知陳同學就話正正係想探討繼續經營畫室仲有冇可為.  


又即管同同學仔分享下.專訪刊登於2015.11月號bottom of page