top of page

流動畫室

2016.Sept.

社會服務機構原本打算帶同會員嚟我地畫室art jam,但因為我地樓下要上一層樓梯先搭到Lift,可能會對參加者帶來不便。

即然中心都有足夠空間,就由我地帶齊畫具到中心同大家開心畫畫啦。
bottom of page