top of page

茶餐廳畫展

2016.May

油畫藝術可能畀大眾一種比較高貴嘅感覺, 甚至會令人聯想到一啲價值高昂嘅藝術投資品.  但其實拎起畫筆畫畫呢項活動本身係非常之大眾化, 就好似lunch time行去公司附近嘅茶餐食個飯咁簡單方便.



當時我地公閞邀請嚟我地畫室Color Jamming嘅朋友仔投稿, 連同我地油畫班學員畫作, 於瑞士口架啡室荔枝角分店展出3個星期.  希望畀當區嘅上班族同街坊, 食晏時可以少睇一眼電話, 多睇一眼油畫.





bottom of page